Statut Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy

STATUT
STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW DORZECZA BIEBRZY

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 112, poz. 766), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i posiada osobowość prawną.

§ 2.


1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Grajewo.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności obszar gmin będących członkami Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
6. Stowarzyszenie może używać znaku graficznego (logo), wyróżniającego je spośród innych organizacji. Znak ten stanowi własność Stowarzyszenia i podlega ochronie. Wzór logo określony jest w załączniku do statutu.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
§ 3.

Celem Stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego członków;
2) realizacja wspólnych przedsięwzięć obejmujących dowolne gminy spośród członków Stowarzyszenia oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie;
3) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracji publicznej i innych instytucji, a także osób fizycznych;
4) realizacja i koordynacja projektów inwestycyjnych służących poprawie infrastruktury;
5) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
6) tworzenie warunków do rozwoju turystyki w szczególności poprzez: polepszenie i rozwój infrastruktury turystycznej, a także promowanie terenów dorzecza Biebrzy;
7) pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej, krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych instytucji finansowych dla potrzeb realizacji wspólnych inicjatyw służących społeczno – gospodarczemu rozwojowi członków Stowarzyszenia;
8) konsultowanie planów rozwojowych gmin;
9) dążenie do pozyskiwania pomocy finansowej dla realizacji celów Stowarzyszenia;
10) realizowanie innych zadań, wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia.

§ 4.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) opracowanie oraz realizację wspólnych przedsięwzięć zmierzających do rozwoju społeczno – gospodarczego członków;
2) udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej na realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
3) upublicznianie przedsięwzięć Stowarzyszenia poprzez środki masowego przekazu;
4) organizowanie konferencji, szkoleń, wyjazdów studyjnych,
5) prowadzenie działalności informacyjnej i publicystycznej poprzez wydawanie biuletynów, folderów oraz innych publikacji;
6) współpracę z parlamentarzystami RP.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 5.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych oraz wspierających.

§ 6.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być gmina położona w rejonie rzeki Biebrzy w pełni akceptująca cele i program Stowarzyszenia.
2. Oświadczenie woli w sprawie wstąpienia do Stowarzyszenia i akceptacji jego statutu składa rada zainteresowanej gminy w drodze uchwały.

§ 7.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która wystąpi ze stosownym wnioskiem oraz wniesie lub zadeklaruje wsparcie materialne Stowarzyszenia.

§ 8.

1. Nabycie praw i obowiązków członka zwyczajnego i wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
2. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od momentu otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 9.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Członków i brania udziału w głosowaniach;
2) wybierania i bycia wybranym do Zarządu lub komisji; 3) uczestnictwa w organizowanych przez Stowarzyszenie konferencjach, szkoleniach, wyjazdach studyjnych;
4) zabierania głosu we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, zgłaszania opinii, wniosków oraz postulatów;
5) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 10.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są do:
1) czynnego uczestnictwa w realizacji zadań statutowych;
2) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
3) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 11.

Członkowie wspierający posiadają prawa i obowiązki określone w § 9 i 10, za wyjątkiem prawa wyborczego, udziału w głosowaniach oraz obowiązku opłacania składek członkowskich. Członkowie wspierający wnoszą wsparcie materialne zgodnie z deklaracją lub dwustronnym porozumieniem.

§ 12.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) w przypadku członków zwyczajnych:
a) rezygnacji członka wyrażonej w formie uchwały rady gminy, po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
b) działania sprzecznego ze statutem lub na szkodę Stowarzyszenia,
c) skreślenia z listy członków z powodu zaległości w uiszczaniu składki członkowskiej, przez okres 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu;
2) w przypadku członków wspierających:
a) rezygnacji członka wyrażonej w formie pisemnej,
b) działania sprzecznego ze statutem lub na szkodę Stowarzyszenia,
c) skreślenia z listy członków z powodu zaległości w uiszczaniu zadeklarowanego wsparcia materialnego, po uprzednim pisemnym upomnieniu,
d) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
e) likwidacji członka będącego osobą prawną.

§ 13.

O ustaniu członkostwa decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie dokumentów stwierdzających powstanie okoliczności określonej w § 12.

§ 14.

Od uchwały, o której mowa w § 13, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§ 15.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ponowne nabycie praw i obowiązków członka Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 16.

1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna, a także inne komisje stałe lub doraźne.
2. Władze Stowarzyszenia wybierane są na okres kadencji rad gmin będących członkami Stowarzyszenia.
3. Po upływie kadencji władze Stowarzyszenia pełnią swoje obowiązki do czasu ukonstytuowania się władz Stowarzyszenia na nową kadencję.
4. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji władz Stowarzyszenia, w której nastąpił ich wybór.
5. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 17.

1. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego ich składu, w głosowaniu jawnym, chyba, że przepis szczególny statutu stanowi inaczej.
3. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych głosów (przeciwnych i wstrzymujących się).

§ 18.

Posiedzenia władz Stowarzyszenia zwołuje się poprzez pisemne zaproszenia do udziału w posiedzeniu, które dostarcza się najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Zaproszenie powinno zawierać: termin, miejsce i porządek obrad, a także inne materiały istotne dla prowadzenia posiedzenia niezbędne dla znajomości przedmiotu obrad projekty uchwał, sprawozdania i inne materiały informacyjne. Zaproszenia mogą być dostarczane listownie, faxem lub pocztą elektroniczną.

Walne Zgromadzenie Członków
§ 19.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 20.

1. W skład Walnego Zgromadzenia Członków wchodzą burmistrzowie miast i wójtowie gmin oraz dodatkowo po dwóch przedstawicieli każdej gminy wybieranych przez radę gminy.
2. Można być przedstawicielem tylko jednej gminy.
3. Każdy przedstawiciel ma na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków jeden głos.

§ 21.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) udzielanie bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi;
5) uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez członków Stowarzyszenia składek rocznych oraz składek dodatkowych;
6) uchwalanie zmian w statucie;
7) podejmowanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia;
8) podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną;
9) uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminach Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
10) rozpatrywanie odwołań w sprawach dotyczących członkostwa;
11) podejmowanie uchwały o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji.

§ 22.

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 23.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze, powiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Zaproszenia mogą być dostarczane listownie, faxem lub pocztą elektroniczną.

§ 24.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby przedstawicieli gmin.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków odbywa się w sposób jawny.

§ 26.

Obrady Walnego Zgromadzenia Członków prowadzi każdorazowo Przewodniczący Zebrania wybierany spośród przedstawicieli gmin uczestniczących w obradach.

§ 27.

W posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków mogą brać udział osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 28.

Pierwsze posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków nowej kadencji organizuje Przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji i prowadzi je do momentu wyboru Przewodniczącego Zebrania.

§ 29.

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków otwiera Przewodniczący Zarządu, który stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, przedstawia porządek obrad oraz prowadzi posiedzenie do czasu wyboru Przewodniczącego Zebrania.

§ 30.

Obsługę biurową Walnego Zgromadzenia Członków zapewnia wyznaczony przez Przewodniczącego Zarządu pracownik Stowarzyszenia.

§ 31.

Przewodniczący Zebrania wybierany jest w głosowaniu jawnym spośród obecnych przedstawicieli gmin na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 32.

Przewodniczący Zebrania w szczególności:
1) przewodniczy obradom, w tym: udziela i odbiera głos uczestnikom obrad, zarządza i przeprowadza głosowania, zamyka obrady;
2) podpisuje uchwały, protokoły z obrad oraz inne dokumenty Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 33.

1. Z przebiegu każdych obrad pracownik Stowarzyszenia wyznaczony przez Przewodniczącego Zarządu sporządza protokół.
2. Protokół z obrad powinien odzwierciedlać ich przebieg i zawierać w szczególności:
1) numer, datę i miejsce obrad, godzinę rozpoczęcia i zakończenia obrad, numery podjętych uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad oraz protokolanta;
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
3) ustalony porządek obrad;
4) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień lub ich streszczenie;
5) ustalony porządek;
6) przebieg głosowań z podaniem ich wyników;
7) dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Zebrania.

§ 34.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków sporządzane są w formie odrębnych dokumentów.
2. W tytule uchwały zamieszcza się: kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi), łamany przez rok podjęcia uchwały (dwie ostatnie cyfry roku).

Zarząd
§ 35.

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. W skład Zarządu wchodzą przedstawiciele gmin, po jednym z każdej.
3. Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę, Skarbnika i Sekretarza.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
6. Zarząd obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Zarządu. Zatwierdzony protokół podpisuje Przewodniczący Zarządu.

§ 36.

Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
3) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
4) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia Członków, w tym przygotowanie projektów uchwał w sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków;
5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;
6) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;
7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
8) powoływanie stałych i doraźnych komisji;
9) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 37.

Do zadań Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie pracą Zarządu oraz Biura Stowarzyszenia;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
3) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Stowarzyszenia, a także wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do tych osób.

§ 38.

Obowiązki Przewodniczącego Zarządu w przypadku nieobecności wykonuje jego zastępca.

§ 39.

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych mają prawo składać Przewodniczący Zarządu i jeden członek Zarządu lub Zastępca Przewodniczącego Zarządu i jeden członek Zarządu.

§ 40.

1. Komisje stałe i doraźne, o których mowa w § 36 ust. 8 Zarząd powołuje w formie uchwały, określającej liczbę członków komisji, jej zadania i czas działania.
2. Członkami komisji mogą być przedstawiciele członków Stowarzyszenia, jak również osoby nie będące przedstawicielami członków Stowarzyszenia w liczbie nie przekraczającej ¼ składu komisji. Przewodniczącym komisji jest przedstawiciel członka Stowarzyszenia.
3. Przewodniczący komisji składa Zarządowi sprawozdania z jej działalności.
4. Przewodniczący komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Komisja Rewizyjna
§ 41.

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby spośród przedstawicieli członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 42.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2) ocena działalności Zarządu;
3) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń;
4) przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków w sprawach działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
5) składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zgromadzeniu;
6) wnioskowanie o zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu, sprawozdań finansowych oraz udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
Majątek Stowarzyszenia
§ 43.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz środki pieniężne.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) rocznych oraz dodatkowych składek członkowskich;
2) darowizn;
3) dochodów z własnej działalności;
4) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
5) dotacji;
6) innych przewidzianych prawem źródeł.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia winny być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia. Składki członkowskie

§ 44.

Wysokość, sposób i termin wnoszenia składek członkowskich ustalane są przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 45.

1. Wysokość rocznej składki członkowskiej ustala się jako iloczyn liczby mieszkańców gminy będącej członkiem Stowarzyszenia zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia poprzedzającego rok, za który ustalana jest składka i stawki ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Roczną składkę członkowską przeznacza się na pokrycie bieżących kosztów działalności Stowarzyszenia.

§ 46.

Dodatkowe składki członkowskie ustala się na pokrycie innych, niż określonych w § 45 ust. 2 kosztów działalności Stowarzyszenia, w szczególności na finansowanie realizowanych przez Stowarzyszenie programów i projektów. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek wnieść składkę dodatkową, jeżeli wyraził zgodę na jej ustalenie.

§ 47.

Nowo przyjęci członkowie wnoszą roczną składkę członkowską za rok, w którym zostali przyjęci proporcjonalnie do okresu członkostwa.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 48.

Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 49.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej bezwzględną większością głosów statutowego składu Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Bezwzględna większość głosów statutowego składu Walnego Zgromadzenia Członków oznacza liczbę głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę statutowego składu Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 50.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków powołuje likwidatora, określa zasady likwidacji i przeznaczenie majątku.

§ 51.

1. Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzenie kontroli dokumentacji Stowarzyszenia, ustalenie stanu majątku oraz opracowanie i realizowanie planu likwidacji.
2. Obowiązkiem likwidatora jest ponadto przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

§ 52.

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

Załącznik do statutu Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy