RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), informujemy, że :

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy, adres: ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo.

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany wyżej, lub mailowo na adres: stowarzyszeniebiebrza@gmail.com.

3. Administrator nie przetwarza danych wrażliwych, nie ma więc konieczności powołania inspektora ochrony danych.

4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo żądania od nas:

–  dostępu do Twoich danych osobowych,
–  sprostowania Twoich danych osobowych,
–  usunięcia Twoich danych osobowych,
–  ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
– przenoszenia Twoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, np. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Żądania te nie są jednak bezwzględnie wiążące – w wypadkach przewidzianych prawem (zwłaszcza przepisami RODO) niektóre żądania nie będą mogły zostać zrealizowane np. do czasu rozwiązania umowy wiążącej Cię ze Stowarzyszeniem lub upływu okresu przewidzianego prawem, przez który Stowarzyszenie ma obowiązek przechowywać Twoje dane. Szczegółowych informacji odnośnie konkretnych przypadków administrator udzieli na Państwa żądanie.

5. Twoje dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

________________________________________________________________________________________

Pozostałe informacje zależne są od tego, do której kategorii osób się zaliczasz.

I. Jeśli jesteś odbiorcą działań Stowarzyszenia:

Zbieramy Twoje dane osobowe np. kiedy zgłaszasz się na prowadzone przez nas szkolenie lub inną akcję. Wówczas dane przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia szkolenia/akcji (sporządzenia listy uczestników, przygotowania certyfikatów imiennych, czasem wykazania przed grantodawcami, ile osób wzięło udział w naszej akcji) i w zakresie do tego niezbędnym – zwykle wystarczy nam imię i nazwisko, ew. wiek i dane kontaktowe w postaci adresu mailowego czy numeru telefonu. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda. Dane przetwarzamy do momentu zakończenia szkolenia/akcji (w tym jej ewaluacji czy rozliczenia z grantodawcami).

Odbiorcami danych będą osoby przygotowujące i prowadzące szkolenie/akcję, względnie grantodawcy – jeśli jednak Ci ostatni będą odbiorcami, zostaniesz o tym powiadomiony.

II. Jeśli jesteś kontrahentem Stowarzyszenia – osobą fizyczną:

Zbieramy Twoje dane osobowe właściwie wyłącznie wtedy, kiedy świadczysz na rzecz Stowarzyszenia usługi lub dokonujesz dostawy towarów, a jesteś osobą fizyczną. Najczęstszy przypadek tego typu to sytuacja, w której jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Dane Twoje zbieramy
w celu wykonania wiążącej nas umowy. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli sama umowa. Okres przetwarzania: do momentu wywiązania się przez obie strony ze zobowiązań umownych, a następnie w zakresie niezbędnym do momentu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów, względnie wyegzekwowania roszczeń.

Niektóre Twoje dane możemy przetwarzać w innym celu, mianowicie w celu wykonania ciążących na nas
z mocy prawa obowiązków. Przykładem może być przechowywanie imienia i nazwiska oraz numeru NIP kontrahenta dla celów księgowych. Podstawę przetwarzania stanowi wówczas art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli prawny obowiązek ciążący na administratorze. Okres przetwarzania wynika bezpośrednio
z przepisów prawa, w szczególności dotyczących rachunkowości i podatkowych.

Odbiorcami Twoich danych będą osoby wchodzące w skład organu uprawnionego do reprezentacji
i prowadzenia spraw Stowarzyszenia (Zarządu) oraz wewnętrznego organu nadzoru (Komisji Rewizyjnej). Ponadto mogą nimi być koordynatorzy projektu, z którym związana jest zawierana umowa oraz osoby prowadzące księgowość Stowarzyszenia.

III. Jeśli jesteś zleceniobiorcą lub osobą zatrudnianą na podstawie innej umowy przez Stowarzyszenie:

Zbieramy Twoje dane osobowe w celu należytego wykonania łączącej nas umowy. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli sama umowa. Okres przetwarzania: do momentu wywiązania się przez obie strony ze zobowiązań umownych, a następnie w zakresie niezbędnym do momentu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów, względnie wyegzekwowania roszczeń.

Niektóre Twoje dane możemy przetwarzać w innym celu, mianowicie w celu wykonania ciążących na nas
z mocy prawa obowiązków. Przykładem może być przechowywanie danych dla celów rozliczeń z urzędem skarbowym czy ZUS. Podstawę przetwarzania stanowi wówczas art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli prawny obowiązek ciążący na administratorze. Okres przetwarzania wynika bezpośrednio z przepisów prawa,
w szczególności dotyczących podatków i ubezpieczeń.

Odbiorcami Twoich danych będą osoby wchodzące w skład organu uprawnionego do reprezentacji
i prowadzenia spraw Stowarzyszenia (Zarządu) oraz wewnętrznego organu nadzoru (Komisji Rewizyjnej). Ponadto mogą nimi być koordynatorzy Punktów oraz osoby prowadzące księgowość Stowarzyszenia

IV. Jeśli jesteś członkiem Stowarzyszenia:

Zbieramy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia działalności Stowarzyszenia. Prawo wymaga, aby zidentyfikować członków i przechowywać ich dane np. imię i nazwisko czy dane kontaktowe. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. Okres przetwarzania – tak długo, jak długo pozostajesz członkiem/członkinią Stowarzyszenia. Twoje imię
i nazwisko pozostanie jednak pozostanie jednak na podpisanych listach obecności nawet po tym okresie, jednak same te dane nie pozwalają nam Ciebie zidentyfikować przy wykorzystaniu normalnych środków, zatem nie stanowi to przetwarzania danych w rozumieniu RODO.

Odbiorcami Twoich danych będą osoby wchodzące w skład organu uprawnionego do reprezentacji
i prowadzenia spraw Stowarzyszenia (Zarządu) oraz wewnętrznego organu nadzoru (Komisji Rewizyjnej). Ponadto mogą nimi być koordynatorzy projektów, w których zechcesz wziąć udział.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Twojej dyspozycji.