Cele Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy

Ze względu na położenie dorzecza Biebrzy w granicach obszaru „Zielone Płuca Polski” i „Zielone Płuca Europy” bardzo ważną przesłanką motywującą jedenaście samorządów do zawiązania stowarzyszenia stała się koordynacja wybranych działań mających na celu ochronę zlewni dorzecza Biebrzy oraz opracowanie strategicznych planów i programów z zakresu rozwoju regionu oraz ochrony środowiska. Tak więc w postulatach statutowych znalazły się, m.in.:

  • działanie na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego członków;
  • realizacja wspólnych przedsięwzięć obejmujących dowolne gminy spośród członków Stowarzyszenia oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie;
  • reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracji publicznej i innych instytucji, a także osób fizycznych;
  • realizacja i koordynacja projektów inwestycyjnych służących poprawie infrastruktury;
  • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
  • tworzenie warunków do rozwoju turystyki w szczególności poprzez: polepszenie i rozwój infrastruktury turystycznej, a także promowanie terenów dorzecza Biebrzy;
  • pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej, krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych instytucji finansowych dla potrzeb realizacji wspólnych inicjatyw służących społeczno – gospodarczemu rozwojowi członków Stowarzyszenia;
  • konsultowanie planów rozwojowych gmin;
  • dążenie do pozyskiwania pomocy finansowej dla realizacji celów Stowarzyszenia;
  • realizowanie innych zadań, wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia.