Historia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy

Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy z siedzibą w Grajewie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

Koncepcja stworzenia organizacji zrodziła się w 1999 roku. Dnia 13 sierpnia 1999 r. z inicjatywy siedmiu samorządów (Gmina Trzcianne, Miasto Rajgród, Miasto Grajewo, Gmina Wąsosz, Gmina Wizna, Gmina Radziłów, Gmina Grajewo) doszło do spotkania, na którym został powołany Komitet Założycielski, oznaczono tymczasową siedzibę oraz przyjęto statut Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy. Na podstawie wniosku o zarejestrowanie Stowarzyszenia, Sąd Okręgowy w Łomży dnia 30 września 1999 r. wydał postanowienie o wpisaniu organizacji do rejestru stowarzyszeń. Od tego momentu Stowarzyszenie uzyskało formę prawną i mogło dalej działać.

Swoją chęć wstąpienia do organizacji w późniejszym czasie wyraziły również: Gmina Przytuły, Miasto Szczuczyn, Miasto Knyszyn, Gmina Krypno, Gmina Jedwabne, a także Gmina Jasionówka. Aktualnie Stowarzyszenie tworzą: Gmina Grajewo, Gmina Radziłów, Gmina Rajgród, Gmina Szczuczyn i Gmina Wąsosz.

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie Członków – organ, w skład którego wchodzą burmistrzowie miast i wójtowie gmin oraz dodatkowo po dwóch przedstawicieli każdej gminy wybieranych przez radę gminy. Do jego kompetencji należą m.in.: określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia, wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielanie absolutorium Zarządowi, uchwalanie wysokości składki członkowskiej, rozpatrywanie i załatwianie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.

Zarząd – w jego skład wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej gminy, należącej do Stowarzyszenia. Do kompetencji Zarządu należy: realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, składanie sprawozdań ze swej działalności, przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz tworzenie w ramach majątku Stowarzyszenia funduszy dla określonych zadań.

Komisja Rewizyjna – powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. W jej skład wchodzą trzy osoby spośród przedstawicieli członków Stowarzyszenia. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, ocena działalności Zarządu, wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków Stowarzyszenia.